Alles over Aalburg...

Column

Drijfzand in Aalburg (maandag 7 mei 2018)

Afbeelding bij Column: Drijfzand in Aalburg

Het is inmiddels mei, maar de begroting van Aalburg is voor een deel nog steeds niet door de Provincie goedgekeurd.

Dat heeft alles te maken met de verkoop van het gemeentehuis en de besteding van de daaruit verkregen opbrengsten. Van die opbrengst moest om te beginnen € 315.000 in een potje worden gestopt om het risico op de boete voor het niet (volledig) nakomen van het huurcontract af te dekken.

De overblijvende € 512.600 werd maar meteen via dezelfde begroting uitgegeven aan projecten als Versterking identiteit dorpskernen, Schoolpleinen, Marktplein etc.
Van die € 512.600 werd ook € 110.000 aan VAT-kosten (Voorbereiding, Administratie en Toezicht) begroot om de projecten uit te voeren.

Progressief Altena heeft tijdens de behandeling van de begroting fel kritiek geleverd op deze gang van zaken.
In de eerste plaats op de verkoop van het gemeentehuis zelf en met name op de afspraak om het pand voor 5 jaar terug te huren met de bijbehorende boeteclausule. Volgens ons een groot risico voor onze nieuwe gemeente.
In de tweede plaats op de besteding van de opbrengst: De vage projecten en vooral ook de bizarre kostenpost om ze uit te voeren voldeden niet aan onze criteria voor een goede besteding van gemeenschapsgeld.
In de derde plaats werd niet voldaan aan de regels van de provincie. Vlak voor een fusie wordt er streng op toegezien dat een gemeente niet aan potverteren gaat doen, en dit leek er toch wel sterk op.
Volgens ons zou een consequente provincie daarom nooit akkoord kunnen gaan met een begroting die niet aan de regels voldoet. Maar wij zagen het fout en interpreteerden de regels verkeerd, terwijl die toch glashelder zijn.
Bij onze tegenstem hebben wij daarom gewaarschuwd dat deze begroting zowel bestuurlijk als financieel op drijfzand was gebaseerd.

De provincie heeft vervolgens inderdaad gehakt gemaakt van de manier waarop het gemeentehuis is verkocht en met name op de afspraken rond terug huren met boeteclausule. Dat die verkoop zelf niet wordt geblokkeerd vanwege pragmatische redenen doet niets af aan de duidelijke terechtwijzing van het college op tal van inhoudelijke en procesmatige punten.

Ook de gemeenteraad is volgens de provincie in de fout gegaan met het goedkeuren van de begroting. Zowel inhoudelijk als begrotingstechnisch had die niet mogen worden geaccepteerd.
Op aanwijzing van de provincie moet de begroting nu worden aangepast, waarbij o.a. de bizarre kostenpost van € 110.000 is geschrapt. Voor de overige projecten zoals de besteding van € 175.000 voor de “versterking van de identiteit van de dorpskernen”  moet nog wel even een concrete invulling worden aangeleverd alvorens definitieve goedkeuring kan worden verleend.

Al met al een beschamende vertoning van zowel College van B&W als een meerderheid van de gemeenteraad. Vraag is natuurlijk ook wat dit Aalburgse gestuntel aan gemeenschapsgeld heeft gekost, zowel in Den Bosch als in Aalburg.

Kees de Waal

Kees de Waal

Kees de Waal


Kees de Waal

Kees de Waal

 

Zoveel hoofden, zoveel zinnen...
De column op Aalburg.net verhaalt over wat mensen bezighoudt.
Verschillende onderwerpen, wisselende schrijvers.

(De standpunten van de schrijvers vertegenwoordigen niet per se de visie van de redactie.)