Alles over Aalburg...

Column

Op weg naar 2019 (vrijdag 22 juli 2016)

Afbeelding bij Column: Op weg naar 2019

‘Op weg naar 2019’ zou boven de kadernota kunnen staan. Wat vinden wij belangrijk om de komende jaren uit te voeren en tot stand te brengen in Aalburg.

Samen doen neemt een belangrijke plaats in binnen de kadernota. Dat is belangrijk voor onze Aalburgse samenleving, maar ook betekent het dat we de komende twee jaar steeds meer rekening houden met elkaar binnen “Altena”. Daarmee heeft “Samen doen” er een dimensie bij gekregen.

De markt in de Alburcht waar de visiewerkgroepen zich presenteerden laat zien dat er door inwoners uit alle dorpen van de drie gemeenten samen gewerkt wordt en dat het resultaat er mag zijn.

Wat opviel is de aandacht die gevraagd wordt voor de eigenheid van de dorpen met het oog op de nieuwe grotere gemeente. Daarin moeten we de komende twee jaar gaan investeren. In Aalburg is daar al een goede basis voor gelegd de afgelopen jaren. Maar het moet nog verder uitgewerkt worden vinden wij als ChristenUnie.

Met name voor Wijk en Aalburg is het goed om te zoeken naar een vorm van dorpsraad of mogelijk kleinere wijkraden om de inwoners een stem te geven.

In de dorpen, ook in de kleinste dorpen, moet je veilig kunnen wonen. Aanrijtijden van politie en ambulance staan steeds onder druk. De druk van financiële middelen en de verdeling daarvan. De fractie van de ChristenUnie pleit voor het versneld zoeken naar maatwerk oplossingen voor onze dorpen om de aanrijtijden te bekorten. Bijvoorbeeld door inzet van First responders.

Een goede bereikbaarheid van de dorpen betekent dat er goede en veilige wegen nodig zijn. Veilig voor alle weggebruikers, maar met name voor de zwakkere verkeersdeelnemers zoals voetgangers en fietsers. Vraag de inwoners door middel van internet onveilige situaties aan te geven. De financiering van de wegen gaat veranderen in het komende begrotingsjaar. De hierdoor ontstane ruimte wil de ChristenUnie graag voor een deel benutten om knelpunten op te lossen. Bijvoorbeeld een veilige fietsverbinding tussen Babyloniënbroek en Meeuwen.

Samen doen heeft ook te maken met de zorg. Voor 2017 is er vanuit het rijk extra geld voor de zorg aan gemeenten gegeven. Onze zorg is dat er geld is overgebleven in de verschillende zorgbudgetten. Voor het komende jaar moet, vindt de ChristenUnie, onderzocht worden of de zorg op het juiste niveau is. Is er meer zorg nodig? Is er zorgmijding? Met name ouderen denken vaak meer zelf te kunnen, dan in werkelijkheid het geval is. Er is in ieder geval financieel gezien geen belemmering om als gemeente meer te doen.

Een ander punt van zorg is de uitwerking van de participatiewet. Als iemand een beperking heeft, moet er gezocht worden naar passend werk zodat hij of zij voor zichzelf kan zorgen. Daarbij is medewerking nodig van instellingen en bedrijven. Onze zorg betreft de meest zwakke mensen die nu beschut werk doen. Dat is naar de mening van de ChristenUnie de enige mogelijkheid om een zinvolle dagbesteding te geven aan deze medemensen.

Om een passende plek is de samenleving te verwerven is goed onderwijs belangrijk. Aalburg scoort boven het landelijk gemiddelde als het gaat om het voorkomen van laaggeletterdheid onder de inwoners. Graag ziet de ChristenUnie een extra inspanning om onder het landelijke gemiddelde uit te komen, in plaats van erboven. Het schrappen van de bezuiniging op het bibliotheekwerk kan hier zeker aan bijdragen. Wij hechten aan een goede en voor iedereen toegankelijke bibliotheek met meerdere functies dan alleen het uitlenen van boeken. Het wordt steeds meer een ontmoetingsplaats, een plek voor studie, lezingen, inloopspreekuren, cursussen, debatten, etc..

Samen doen vinden wij ook belangrijk als het gaat om de opvang van mensen die van huis en haard ontheemd zijn. De aarde is niet het bezit van ons. Wij hebben van onze God en Schepper de opdracht om te bouwen en te bewaren en voor elkaar te zorgen. En elkaar gaat verder dan Aalburg, Nederland of Europa. Wij zijn rentmeester en geen bezitter. De gemeente heeft als taak om te zorgen voor opvang van z.g. statushouders. Het is het belangrijk de inwoners tijdig te betrekken bij plannen , om draagvlak en betrokkenheid te creëren.

Samen doen en duurzaamheid. Daar willen we als ChristenUnie meer aandacht voor de komende jaren. Voor Aalburg, maar ook vooruitlopend op de vorming van de nieuwe gemeente. Door op de schaal van kernen te werken aan energieopwekking worden twee doelen bereikt. Terugdringen van gebruik van fossiele brandstoffen (olie, gas), verminderen van uitstoot van schadelijke stoffen en een besparing van de kosten voor onze inwoners.

Aan verduurzaming van gemeentelijke gebouwen wordt al gewerkt. Voor de woningen van de woningbouwcorporaties (huurwoningen) zijn afspraken gemaakt tussen gemeente en corporaties. Wij willen graag dat het college zich hiervoor blijft inspannen om de corporaties te bewegen om hun woningen energiezuiniger te maken. Dit komt de huurders ten goede door verlaging van de energierekening.

Een sluitende begroting is uitgangspunt van de ChristenUnie. De financiële positie van Aalburg is niet slecht al lijkt dat wel zo door het negatieve bedrag in de kadernota. Aalburg heeft echter een solide financieel beleid gevoerd door de jaren heen. Voor de komende twee jaar kijkt de provincie over de schouder mee. Wij vinden het verantwoord om waar mogelijk gebruik te maken van onze spaarpot.

Door de gewijzigde voorschriften van het rijk zullen met name de uitgaven voor wegen geactiveerd worden. Hierdoor ontstaat ruimte in de begroting. Wij gaan ervan uit dat dit samen met een verantwoord gebruik maken van de reserve voor incidentele lasten een sluitende begroting op zal leveren.

Geen gemakkelijke opgaven voor het college. Maar we hebben in de afgelopen tijd gezien dat ze grote problemen niet voor zich uitschuiven, maar juist adequaat oppakken. Wij bidden u wijsheid toe “en als iemand van u in wijsheid tekortschiet , laat hij die dan vragen aan God, die aan ieder overvloedig geeft”.

Fractie ChristenUnie Aalburg

Cor

Cor


Cor

Cor

 

Zoveel hoofden, zoveel zinnen...
De column op Aalburg.net verhaalt over wat mensen bezighoudt.
Verschillende onderwerpen, wisselende schrijvers.

(De standpunten van de schrijvers vertegenwoordigen niet per se de visie van de redactie.)