Alles over Aalburg...

Gereformeerde Kerk Genderen

 

Gereformeerde Kerk Genderen

Hoofdstraat 76
4265 HA 
Genderen

Gereformeerde Kerk Genderen
 
Diensten Website
Iedere zondag om 09.30 en 18.30 uur www.kerkingenderen.nl
 
Predikant  Webeheerder
Ds. A.W.W. de Ruiter
E-mail: awwderuiter@solcon.nl
Dick Nederveen
E-mail: gk@kerkingenderen.nl
 
Beheer Kerkgebouw Scriba kerkenraad
Mw. A. Kuijpers-de Graaf
E-mail: adriekuijpers@hotmail.com
Mw. M. Steketee-Hijkoop
E-mail: miekesteketee@hotmail.com
Algemeen/geschiedenis  

De Gereformeerde Kerk ziet de Bijbel, Gods levendmakend woord, als funda-ment en richtsnoer van het leven. Als een noodzakelijke voorwaarde voor een chris-telijk leven stelt men dat leven in overeen-stemming moet zijn met de in de Bijbel geopenbaarde wil van God.

Men belijdt dat Jezus Christus als Zoon van God reddend verschenen is in deze wereld om mensen,die door de zonde van God zijn afgedwaald, weer tot Hem en tot het doel van de Schepper te brengen.

Uit het visiedocument: 'Wij leven in verbondenheid met het belijden van de kerken en wensen voor dit belijden op te komen. In het verleden is dit belijden tot uitdrukking gebracht in de drie algemene belijdenisgeschriften en de drie formulieren van enigheid.'
 

De bijeenkomsten in de kerkzaal zijn ook te beluisteren via internet: meeluisteren

Twee keer per jaar, in januari en september, start er een nieuwe Alpha-cursus.
Sinds 2000 worden er Alpha-cursussen gegeven, in samenwerking met de Hervormde Gemeente Genderen.

Koffieontmoeting:
Na de ochtenddienst van de eerste zondag en avonddienst van de derde zondag van de maand.

©fotografie: Ger. Kerk Genderen